Bun venit in Comuna Sercaia judetul Brasov

Analiza SWOT

Puncte tari

 •  Poziţionarea într-o zonă geografică extrem de frumoasă, cu vestigii istorice şi culturale şi potenţial deosebit pentru practicarea turismului (prin caracteristicile sale, zona se pretează la mai multe tipuri de turism: turism de tranzit, turism de week-end, turism rural, etc);
 • Existenţa în comună a rezervaţiei naturale „Poiana Narciselor’, rezervaţie unică în Europa de acest tip;
 • Reţea de electricitate bine dezvoltată, care desereveşte toate localităţile ce aparţin de comună;
 • Racordarea la reţeaua de telefonie fixă;
 • Folosirea pe scară redusă a substanţelor chimice pentru cultivarea terenurilor agricole;
 • Posibilităţi de practicare a unei agriculturi performante (creşterea animalelor, cultivarea produselor agricole). în comună există singura staţiune din ţară de Cercetare şi Creştere a Bubalinelor.
 • Funcţionarea la nivelul comunei a Biroului de Integrare Europeană şi Dezvoltare Locală, resursă deosebit de importantă pentru devoltarea comunitară (singurul centru de acest tip care funcţionează în mediul rural);
 • Experienţa locală în administrarea unor proiecte cu finanţare europeană.
 • Existenţa la nivelul comunei a unui număr semnificativ de studii de fezabilitate, factor deosebit de important pentru dezvoltarea unor proiecte viitoare.
 • Necesitatea unui sistem de colectare şi transport a deşeurilor menajere;

Puncte slabe

 • Inexistenţa reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare;
 • Lipsa reţelei de gaze naturale în toate localităţile din Comuna (în prezent, reţeaua de gaze există în localităţile Şercaia şi Vad);
 • Lipsa staţiei de epurare a apei;
 • Modernizarea incompletă a infrastructurii de transport;
 • Lispa unor mijloace de transport în comun între localitatea Şercaia – Halmeag şi Şercaia – Vad;
 • Spaţii de cazare şi servicii de turism insuficiente în raport cu potenţialul zonei;
 • Necesitatea de a realiza importante lucrări de reparaţii la căminele culturale din satele Vad şi Halmeag şi pentru sediul Primăriei;
 • Starea proastă a târgurilor, acestea nu corespund normelor UE;
 • Existenţa unui procentaj semnificativ de populaţie romă face necesare o serie de măsuri şi politici specifice, pentru a reduce rata de abandon a elevilor, creşterea nivelului de ocupare şi a nivelului de trai;
 • Comuna Şercaia este inclusă în rândul localităţilor vulnerabile la poluarea cu nitraţi din România.
 • Dificultăţi de integrare/reintegrare profesională a grupurilor dezavantajate (romi, persoane peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, persoane cu dizabilităţi).
 • Degradare a mediului construit.

Oportunități

 • Oportunitatea dezvoltării turismului şi a unor servicii adiacente;
 • Posibilitatea dezvoltării unui abator local, şi a altor investiţii care să absoarbă forţa de muncă existentă;
 • Oportunitatea reconstrucţiei ecologice a Rezervaţiei Naturale „Poienile cu Narcise din Dumbrava Vadului”;
 • Accesul României la Uniunea Europeană şi la programe structurale de finanţare;
 • Dezvoltarea unor parteneriate sat-oraş;
 • Marile proiecte europene de infrastructură care tranzitează Regiunea Centru vor facilita transportul şi vor duce la creşterea atractivităţii turistice.

Amenințări

 • Îmbătrânirea populaţiei în unele din satele din comună;
 • Migraţia tinerilor către oraşele din apropiere, unde există mai multe oportunităţi de angajare şi dezvoltare a carierei;
 • Politica agricola a UE va determina o creştere a concurentei şi a costurilor pentru structurile agricole mici.
 • Informaţii şi abilităţi insuficiente pentru a se folosi în domeniul agricol oportunităţile europene;
 • Dificultăţi de adaptare a agenţilor economici locali la condiţiile de calitate impuse de Uniunea Europeană;
 • Practicarea unui turism necontrolat poateconduce la distrugerea florei şi faunei.

Comments are closed.